16825 sistem za kontrolu emisija sa nenormalnim protokom aktivnog ugljenika

Neki uslovi rada mogu stvarno rizikovati od opasnih eksplozija, što je verovatnoæa ne samo za ljudski život, veæ i veliki rizik za naše prirodno okruženje. U pravcu smanjenja rizika od opasnih epidemija, Evropska unija je uvela posebne informacije o Atex-u, èiji zadaci postoje od juna 2003. godine.

Atex (nazvan Atmosphere Ecplosible, tako da su zapravo dvije veoma važne direktive koje rade protiv zaštite od eksplozije. Prvi od ovih principa je 94/9 / EC - ATEX 100a, odnosno posebne informacije u vezi sa svim zahtevima za plasman razlièite opreme za kontrolu, regulaciju i sigurnost. Ova direktiva odnosi se i na zahteve postavljene na sve ureðaje i savremene sisteme zaštite koje su ostavljene da budu u prostorijama koje su sklone poèetkom.

1999/92 / EC - ATEX 137, druga direktiva, što je veoma važno u smislu samih zaposlenih, koji svakodnevno trebaju voditi našu knjigu na pogoðenom podruèju. Propisi ove direktive fokusiraju se u velikom broju na bezbednost i zdravstvenu zaštitu svih ljudi koji žive u pogoðenoj zoni.

Na svom tržištu, svakodnevno, mnoge kompanije koje nude profesionalne ATEX treninge su ljudi koji moraju znati više o svim informacijama o zaštiti od požara koje se mogu registrovati za sveobuhvatnu obuku. Takvi kursevi su idealno rešenje, pa èak i potreba za ženama koje zaraðuju svakodnevno u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Sprovoðenje ATEX treninga preporuèuje se standardom PN-EN 60079-17, koji upravlja zahtevima kompetencija za sve ekipe u oblasti Ex. Treba pomenuti više i da ATEX trening apsolutno ne može da promeni kurseve prve pomoæi, koji bi trebalo organizovati odvojeno. Vrijedi se tražiti takva preduzeæa za obuku, koja u svojoj ponudi koriste ne samo ATEX trening, veæ sada i uèenje od prve pomoæi.

Usklaðenost sa ATEX direktivama je veoma važna i ima puno prednosti. Za važne u ovoj tehnologiji obezbeðujemo visoku sigurnost u direktnoj kancelariji knjige i što je najvažnije u skladu sa zakonom, tako da ne izlažemo naše ime bilo kakvim nepotrebnim novèanim kaznama. Ove informacije æe nam pomoæi da ogranièimo ekonomske gubitke koji proizilaze iz moguæih pretnji i neuspjeha naših ureðaja. Uvoðenje ovih direktiva je izuzetno idealno rješenje za žene koje planiraju koordinirati zdravstvene i sigurnosne usluge i žene koje su odgovorne za njih.